پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس جو روانی اجتماعی تدریس و الگوی ارتباط خانواده
پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس جو روانی اجتماعی تدریس و الگوی ارتباط خانواده
دوره 3، شماره 32، دی 99، صفحه 157 - 149
نویسندگان : هنگامه وحیدی نسب * و مسلم عباسی

چکیده :
چکیده هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان جو روانی اجتماعی تدریس و الگوی ارتباط با خانواده با سر زندگی تحصیلی است. روش: روش پژوهش، بررسی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر اراک است، که از بین حدود 3200 نفر نمونه‌ای به حجم ۳۸۰ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه‌های جو روانی-اجتماعی تدریس فریزر گدینگدز و م‌روبی (۱۹۹۵)؛ الگوی ارتباط خانواده ریچی و فیتزپاتریک(۱۹۹۰)؛ سرزندگی تحصیلی چاری و دهقانزاده(۲۰۱۳) است. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معناداری میان جو روانی تدریس و الگوی ارتباط خانواده وجود دارد. در میان مولفه‌های جو روانی تدریس به ترتیب رقابت، انضباط و تکلیف مداری، و در نهایت برخورد اصطکاکی بیشترین تاثیرات منفی را بر سرزندگی تحصیلی دارند. در مقابل مولفه همبستگی یا یکپارچگی تاثیری مثبت اما بسیار اندک دارد. همچین هر دو مولفه الگوی ارتباط خانواده جهت‌گیری همنوایی و جهت‌گیری گفت و شنود با ترتیب جهت گیری گفت و شنود و سپس جهت‌گیری همنوایی تاثیری مثبت برسرزندگی تحصیلی دارند.

واژگان کلیدی :
سرزندگی تحصیلی، جو روانی- اجتماعی تدریس، الگوی ارتباط خانواده