دوره 2، شماره 17، مهر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : زینب امینی مقدم *

چکیده :
همواره آموزش ضمن خدمت یکی از راه کارهای ارتقای سطح علمی معلمان بوده، با توسعه تکنولوژی و استفاده از فضای مجازی این مهم از اهمیت زیادی در اموزش برخوردار شده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر انتقال یادگیری در بین معلمان ناحیه 4 مشهد به انجام رسیده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است. همچنین جامعه آماری شامل تمامی معلمان شاغل در ناحیه 4 مشهد که در سال تحصیلی1397-1398 در دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت شرکت داشته اند می باشد. روش نمونه گیری پژوهش از نوع تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کرکران تعداد 300 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی سیستم انتقال یادگیری مبتنی بر مدل هالتون بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین نمونه های مطالعه توزیع گردید. با استفاده از روش های آمار استنباطی در نرم افزار SPSS24 داده ها تحلیل شدند . نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار عوامل فردی بین 0.84 تا 2.75 عوامل سازمانی بین 0.63 تا 2.54 و عوامل اموزشی بین 1.55 تا 2.84 می باشد همچنین عوامل فردی، سازمانی و آموزشی موثر بر انتقال یادگیری دوره های آموزش ضمن خدمت به محیط کار از دیدگاه معلمان از سطح مطلوبی برخوردار بوده و تمایل معلمان به شرکت در دوره های آموزشی مجازی بیشتر از دوره های حضوری است.

کلمات کلیدی :
انتقال یادگیری، آموزش ضمن خدمت، مدل هالتون، آموزش مجازی