واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت ‌فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام
واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت ‌فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام
دوره 3، شماره 34، اسفند 99، صفحه 118 - 106
نویسندگان : محمدعلی حجت خواه * و راضیه شکوه

چکیده :
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. درحالی که دموکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

واژگان کلیدی :
شورای نگهبان، ولایت مطلقه فقیه، فقه سیاسی، نظام سیاسی اسلام، رهبری، حقوق اساسی