دوره 5، شماره 55، آذر 1401، صفحات 93 - 102
نویسندگان : اميد روستا * و ليلا طعيمي

چکیده :
جنبش بزرگ سربداران جنبش ملي مذهبي مستقل بود كه در پي دست يافتن به عدالت و ازادي در راستاي براندازي ظلم و ستم حاكمان مغول شكل گرفت اين حكومت براي اولين بار پس از سالها برقراري حكومت هاي سني مذهب و نيز هجوم و استيلاي مغول بر ايران در محدوده ي قلمرو خود مذهب شيعه را رسميت بخشيدند اين پزوهش مي كوشد تا با سيري در تقويم سربداران مهم ترين عوامل بوجود امدن اين جنبش نقاط صعف وقدرت تاثير اين قيام بر قيام هاي مشابه تفكرات و خطي ومشي انها را مورد بررسي و واكاوي قرار دهد.

کلمات کلیدی :
جنبش سربداران، هجوم مغولان، ظلم و ستم، گسترش تشيع


مشاهده مقاله
82
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۹ آذر ۱۴۰۱