نقش سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود مزیت رقابتی صنعت بانکداری
نقش سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود مزیت رقابتی صنعت بانکداری
دوره 1، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 83 - 86
نویسندگان : زمیفرا انصاری و فائزه قصابی *

چکیده :
در دنیای امروز بسیاری از بانک ها و موسسه ها در تلاش اند تا دامنه فعالیت خود را توسعه داده و تغییراتی را در نحوه ی کار و تجارت به وجود آورند. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنی عملکرد بهتر نسبت به رقباست که باعث رشد و بهره وری سازمان می شود. سیستم های اطلاعاتی ابزاری هستند که به سازمان ها کمک می کنند تا دامنه فعالیت خود را گسترش داده و جریانات کار خود را تغییر دهند و بدین ترتیب کارایی خود را بالا ببرند. همه صنایع و سازمان ها جهت رسیدن به شرایط مناسب و بهینه به اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند در زمان مناسب به مشکلات رسیدگی و از فرصت ها استفاده کنند. به دلیل اهمیت ویژه سیستم اطلاعات حسابداری در این مقاله با انجام مطالعه کتابخانه ای و مرور ادبیات موضوع به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود مزیت رقابتی در صنعت بانکداری می پردازیم.

واژگان کلیدی :
سیستم، بانکداری، سیستم اطلاعات حسابداری، مزیت رقابتی