دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 170 - 180
نویسندگان : هدی ایزدبخش *

چکیده :
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده‌ها در افزایش مهارت‌های حل مسأله کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده است .این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه از بین افراد خانواده کارکنان شاغل علوم پزشکی بوشهر را تشکیل داده‌اند. نمونه پژوهش 40 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسش‌نامه سبک‌های حل مسأله لانگ و کسیدی بود. ازهردو گروه آزمون پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و سپس گروه‌های آزمایش در 6 جلسه دو ساعته تحت آموزش‌های حل مسأله قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج پژوهش نشان داد که، آموزش گروهی خانواده‌ها مهارت‌های حل مسأله آنان را به‌طور معناداری افزایش داده است. از یافته‌های بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که، شرکت افراد خانواده در جلسات آموزش حل مسأله، میزان مهارت‌های اجتماعی آنان را افزایش و مشکلات رفتاری آنان را کاهش می‌دهد.

کلمات کلیدی :
آموزش گروهی خانواده ها، مهارت‌های حل مسأله، کارکنان دانشگاه، علوم پزشکی بوشهر.


مشاهده مقاله
33
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱