دوره 5، شماره 55، آذر 1401، صفحات 45 - 79
نویسندگان : رمضان رضائی *

چکیده :
جغرافیای جهان اسلام از دیر باز مورد توجه جهان اسلام و بوده و همچنان هست اسلام در قرن چهارم و پنج هجری قمری در اوج قدرت علمی و تمدنی جهان اسلام قرار داشت.در شرق جهان اسلام بسیار حرف زده شده و مقالات وکتابها نوشته شده است اما برای محققیان ودانشجویان و محققان جهان اسلامی برای غرب جهان اسلامی اندکی ناشناخته تر بنظر می رسد لذا بران شدیم تا گوشه ای از تمدن بزرگ اسلامی که در غرب و شمال آفریقا گسنرده شده بودند را بررسی کنیم بعد از مصر مغرب الادنی و مغرب الاوسط و مغرب الاقصی و همچنین بعد ها اندلس اسلامی گرچه در بعضی از نقاط مهم و باارش بومیان ان منطقه با مسلمانان حتی علویان همسو شدن و برای رسیدن به حکومت قدرتمند تلاش کردن و لذا شناخت تمدن و تاریخ سیالسی بدون اطلاعات جغرافیایی تاریخ مقدور نیست در این نوشتار تا حدودی بر این مفاهیم و تاریخ آن منطقه کمکی کرده باشیم.

کلمات کلیدی :
مغرب، اسپانیا، تمدن اسلامی، افریقیه، ادریسیان، فاطمیان


مشاهده مقاله
61
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۶ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۹ آذر ۱۴۰۱