نقش طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت در پیش بینی استعداد خیانت زناشویی
نقش طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت در پیش بینی استعداد خیانت زناشویی
دوره 3، شماره 31، آذر 99، صفحه 93 - 84
نویسندگان : سمیه هاشمی نژاد *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت در پیش بینی استعداد خیانت زناشویی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه نگرش به خیانت، پرسشنامه طرحواره یانگ: پرسشنامه و مقیاس شخصیت تاریک صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS20 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مولفه های آن؛ همچنین بین صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت 2/41 درصد توانایی پیش بینی استعداد خیانت زناشویی را دارد. نتایج به دست آمده حاکی از نقش پیش بینی کنندگی طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت بر استعداد خیانت زناشویی بوده می باشد.

واژگان کلیدی :
طرح واره های ناسازگار اولیه، صفات تاریک شخصیت، خیانت زناشویی