دوره 5، شماره 55، آذر 1401، صفحات 103 - 118
نویسندگان : فاطمه مرادی هروی * و زهرا مغنی زاده

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر امیددرمانی بر میزان سرمایه روانشناختی و عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش اين پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 30 نفر از زنان بیمار مبتلا به سرطان شهرستان مشهد بود. از اين تعداد، 15 نفر براي گروه آزمايش و 15 نفر براي گروه كنترل به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷) استفاده گردید و مداخله امید درمانی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش انجام گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS23 و آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرارگرفت. يافته ها نشان داد كه بين ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني داري وجود داشت، به نحوي كه اميددرماني گروهي موجب افزايش عزت نفس و سلامت روانشناختي( و مؤلفه های آن) گروه آزمايش شده است. پس میتوان نتیجه گرفت که اميد درماني به شيوه گروهي باعث افزايش عزت نفس و سلامت روانشناختي( و مؤلفه های آن) مي‌شود. .

کلمات کلیدی :
اميددرماني، سلامت روانشناختي، عزت نفس، سرطان


مشاهده مقاله
61
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۹ آذر ۱۴۰۱