بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران و مقایسه آماری با آفریقا
بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران و مقایسه آماری با آفریقا
دوره 1، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 16 - 39
نویسندگان : شیرین شهبازی *

چکیده :
این مطالعه به بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران می پردازد. برای بررسی این موضوع یک مدل داده پانل را با استفاده از روش های عمومی موجود روش های برآورد لحظات بر روی داده های پانل شرکت های غیرمالی ایران ذکر شده بکار می گیریم. مدل پویا و روش های تعمیم شده تخمین های لحظه ای در کنترل برای ناهمگونی ناخواسته، اندوژنیت، اتوکلاسیون، ناهمسانی واریانس مفید است. در ادامه ی مبحث به ارائه ی داده های مناسب جهت مقایسه میزان اثرگذاری اهرم مالی بر سرمایه گذاری در ایران و جهان خصوصا آفریقا می پردازیم. به رغم تنظیمات مختلف، بازارها، سطوح اهرم و روش ها، ما شواهدی را مبنی بر اینکه اهرم مالی برای سرمایه گذاری در شرکت محدود است، پیدا کردیم. تأثیر منفی در شرکت هایی با فرصت های رشد کم، از شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، بیشتر است. براساس نتایج این گونه به نظر می رسد که اهرم مالی نقش یکپارچه ای را برای جلوگیری از سرمایه گذاری بیش از حد ایفا می کند.

واژگان کلیدی :
اقتصاد ، اهرم مالی ، شرکت ها ، سرمایه گذاری