تحلیل بزه دیدگی قاچاق زنان و دختران از طریق فضای مجازی
تحلیل بزه دیدگی قاچاق زنان و دختران از طریق فضای مجازی
دوره 4، شماره 38، تیر 1400، صفحه 143 - 132
نویسندگان : شیما معصومی گودرزی *

چکیده :
قاچاق زنان و دختران یا خرید و فروش آنان یکی از جرایم سازمان یافته است که با توجه به گستردگی روز افزون آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از معضلات تمدن بشری در جامعه جهانی تبدیل شده است. شواهد گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد قاچاق زنان و دختران از طریق باندهای تبلیغاتی در فضای مجازی رو به افزایش است و روند صعودی را در سالهای اخیر طی کرده است و آنچه که بیش از پیش به این بزه دیدگی دامن می زند جنسیت بزه دیده است. این پژوهش ضمن تببین مفهوم قاچاق، قاچاق انسان (زنان، دختران)، فضای مجازی، به بررسی جرم مذکور در قوانین کیفری ایران می پردازد. محقق در این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوال است، که چه علل و عواملی به بزه دیدگی زنان و دختران در فضای مجازی دامن می زنند ؟ در راستای این سوال محقق به این نتیجه رسید که خلاهای قانونی، کارساز نبودن اثر اقدامات سلبی درحوزه ی پیشگیری از جرم، نامناسب بودن وضعیت اقتصادی، فراگیر بودن آسیب در فضای مجازی، تبعیضات و خشونتهای جنسی، گسترش خرده فرهنگهای منحرف،کمبودهای عاطفی و عُقده ی کانون توجه قرارگرفتن(مشهور شدن)و ... باعث می شوند که زنان و دختران از طریق کارهای تبلیغاتی و مدلینگ در فضای مجازی که در نهایت سبب قاچاق آنان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای حاشیه نشین عربی می شود به این بزه دیدگی در فضای مجازی که ریشه در مباحث جرم شناسی دارد دامن بزند.

واژگان کلیدی :
بزه دیده، قاچاق زنان و دختران، باند های تبلیغاتی، فضای مجازی