بررسي و تعیین راهکارهای قانونمند ساختن دانش آموزان مقطع متوسطه استان کهگیلویه و بویر احمد
بررسي و تعیین راهکارهای قانونمند ساختن دانش آموزان مقطع متوسطه استان کهگیلویه و بویر احمد
دوره 4، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 205 - 194
نویسندگان : هوشنگ شفیعی * و سکینه نصرتی

چکیده :
این که چه نوع قانونمندی و محدودیتی چگونه باشد و تا چه اندازه مورد بحث های زیادی قرار گرفته است لیکن ما در این نوشتار آن نوع قانونمندی را مورد توجه قرار داده ایم که در آن سلامت جسم و روان دانش آموزان و دیگران و نیز شرف و صلاح او و خانواده مصون بماند . سازگاری اندیشیده ای بین دانش آموزومحیطایجاد گرددو مقاصد ارزنده ی تربیتی در سایه او تقویت گردد. حد قانونمندی را قوانین مورد قبول معین می کند و در این راه تجربه و اطلاعات مخصوص والدین و مربیان می تواند به کار آید .اعمال محدودیت باید به گونه ای باشد که احساس تحمیل و فشار برای دانش آموز پدید نیاید ودانش آموز در دنیای خود آن را سنگین به حساب نیاورد . هم چنین مرز و صورت کنترل باید به گونه ای باشد که او را به تخلف و عصیان و احیانا ترک خانواده و زندگی نکشاند . اصل براین است که از راه پند دادن ،خیر خواهی ،رهنمود دادن و آگاه کردن دانش آموزان آنها را واداریم که پذیرای نظم و قواعد و شرایط باشد و تدریجا با قانونمندی خو گیرد و همچنین احساس امنیت خود را از دست ندهد. در این مقاله به بررسي وتعیین راهکارهای قانونمند ساختن دانش آموزان مقطع متوسطه استان کهگیلویه و بویر احمد پرداخته ایم.

واژگان کلیدی :
قانون، دانش آموز، آموزش و پرورش، متوسطه