دوره 5، شماره 55، آذر 1401، صفحات 119 - 129
نویسندگان : محمد باسره * و شهرام مامی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه شرم در نقش میانجی بین رابطه خودشیفتگی و افکار خودکشی در نوجوانان شهر ایلام بود. روش پژوهش حاضر با توجه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه نوجوانان دختر و پسر (14-18 ساله) شهر ایلام بود که 374 نفر با استفاده از فرم تعیین حجم نمونه کوکران به روش دردسترس انتخاب شدند. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه‌های شرم کوک ، پرسشنامه خودشیفتگی راسکین و تری و پرسشنامه افکار خودکشی بک جمع آوری شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل انجام شد. روش آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بوت استرپ و بارون و کنی بود. نتایج نشان داد که بین خودشیفتگی با افکار خودکشی بر اساس نقش میانجی تجربه شرم در نوجوانان شهر ایلام رابطه معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی بین خودشیفتگی با افکار خودکشی 62/0-، بین خودشیفتگی با شرم 59/0-، بین شرم و افکارخودکشی 65/0 می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌گردد که روان شناسان و مشاورین از نتایج حاصله در علت شناسی و رفع مشکلات رفتاری و روانی مربوط به افراد با افکار خودکشی استفاده نمایند..

کلمات کلیدی :
خودشیفتگی، افکار خودکشی، تجربه شرم


مشاهده مقاله
93
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۴ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۹ آذر ۱۴۰۱