دوره 3، شماره 26، تیر 99، صفحات 88 - 96
نویسندگان : محمد زارعی و قاسم شفیعی *

چکیده :
از جمله کاربرد های کفائت در حقوق موضوعه ایران حقوق جزا در بحث قصاص و حقوق مدنی در مبحث نکاح است. دراین مقاله کفائت در نکاح مورد بررسی قرار گرفته وعلاوه بر کفائت در دین که مورد اتفاق است، مصادیق دیگری آن از قبیل کفائت اقتصادی،شغلی و ظاهری و جنسی که در میان مواد مختلف پراکنده است جمع آوری شده و مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
کفائت ، نکاح، حقوق