تاثیر شوک های حاصل از نوسانات ارز بر رشد اقتصادی افغانستان
تاثیر شوک های حاصل از نوسانات ارز بر رشد اقتصادی افغانستان
دوره 3، شماره 31، آذر 99، صفحه 21 - 11
نویسندگان : احمد سهيل واثق * و محمد حسن زارع

چکیده :
نوسانات ارزی یکی از اساسی ترین چالش های اقتصادی در تمامی دنیا بشمار می رود که برروی اقتصاد داخلی کشورها نیز تاثیر گذار است و بر اساس یافته های مطالعات مختلف، این تاثیرگذاری در کشورهایی که از نظر اقتصادی وابستگی بیشتری دارند، معنادار تر است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی افغانستان می پردازد. داده های مطالعه حاضر از پایگاه بانک جهانی و همچنین اسناد و مدارک صنایع افغانستان استخراج شده اند و از مدل دو عاملی یوریون که بر اساس نظریه رووس است برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این مطالعه تاثیر نوسانات ارز برروی 11 صنعت در کشور افغانستان بررسی شده است که نتایج آن نشان می دهند نوسانات ارزی تاثیر منفی بر صنایع افغانستان و در نتیجه رشد اقتصادی افغانستان دارد و تنها مولفه ی «خدمات مالی» است که ارتباط مثبت و معناداری با نوسانات نرخ ارز دارد.

واژگان کلیدی :
نوسانات نرخ ارز؛ اقتصاد افغانستان؛ صنعت افغانستان؛ رشد اقتصادی