تبیین رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مشهد
تبیین رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مشهد
دوره 3، شماره 25، خرداد 99، صفحه 7-1
نویسندگان : امین امیری و هادی همتیان *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. نمونه مورد پژوهش شامل 274 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد است که در یک جامعه ی 650 نفری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده اند. بررسی روایی از طریق روایی همگرا و روایی واگرا و بررسی پایایی از طریق آلفای کرونباخ و ضریب CR انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار VISUAL-PLS انجام شد. نتایج نشان داد: رهبری تحول گرا بر نگرش ایمنی کارکنان تأثیر مثبت دارد. رهبری تحول گرا بر رعایت ایمنی کارکنان تاثیر مثبت دارد. رهبری تحول گرا بر مشارکت ایمنی کارکنان تاثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدی :
رهبری تحول گرا، ایمنی کارکنان، کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی مقدمه