رابطه ‌ويژگی های شخصيتی، رضامندی شغلی و رضامندی زوجيت در معلمان دانش‌ آموزان نابينا و عادی
رابطه ‌ويژگی های شخصيتی، رضامندی شغلی و رضامندی زوجيت در معلمان دانش‌ آموزان نابينا و عادی
دوره 3، شماره 25، خرداد 99، صفحه 50-35
نویسندگان : سپیده سرمدی پور *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ‌ويژگي‌هاي شخصيتي، رضامندي شغلي و رضامندي زوجيت در معلمان دانش‌آموزان نابينا و عادي شهر همدان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش كليه معلمان دانش‌آموزان نابینا و عادی شهر همدان می‌باشند که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به فعالیت بودند. حجم نمونه به تعداد 16 نفر معلم دانش آموزان عادی و 16 نفر معلم دانش آموزان نابینا است که معلمان عادی به شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای و از آنجایی که تعداد معلمان دانش‌آموزان نابینا محدود می باشد، لذا انتخاب نمونه از این جامعه به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه نئو فرم كوتاه 60 گويه‌اي (1991)، پرسشنامه رضامندي شغلي JDI (1969) و پرسشنامه رضامندی زوجيت افروز (1387) می باشد. روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های تی مستقل و همبستگي پيرسون بود. نتايج نشان داد كه ویژگی‌های شخصیتی به غیر از روان نژندی، ارتباط مستقیم و مثبت با رضامندی زوجیت و رضامندی شغلی معلمان دارند. در حالی که روان نژندی رابطه ای معکوس با رضامندی زوجیت و رضامندی شغلی نشان داد. از طرفی بين رضامندي شغلي و رضامندي زوجيت در معلمان دانش‌آموزان نابينا و عادي شهر همدان رابطه وجود دارد. همچنین مولفه‌های روان‌نژندی، دلپذیر بودن و مسئولیت‌پذیری در بین معلمان دانش‌آموزان نابينا و عادي دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشد و نیز رضامندی شغلی و رضامندی زوجیت در بین دو گروه از معلمان دارای تفاوت معناداری بود.

واژگان کلیدی :
ويژگی های شخصيتی، رضامندی شغلی، رضامندی زوجيت