دوره 2، شماره 19، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : جواد پورکریمی و یاسمن مبین رهنی *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف ارزیابی شایستگی‌های فراشناختی دانشجویان رشته¬های علوم رفتاری دانشگاه تهران انجام شده است. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده¬ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشکده‌های پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران به تعداد 12535 نفر است و تعداد 384 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شایستگی‌های فراشناختی دانشجویان بوده است. برای روایی ابزار از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است و مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب برابر با 059/0 محاسبه‌شده است و نیز برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌شده است و آلفای به‌دست‌آمده برای کل مقیاس شایستگی‌های فراشناختی 9/0 است. این پژوهش نشان داد متغیر شایستگی‌های فراشناختی دانشجویان شامل دو مؤلفه اصلی دانش فراشناختی و مهارت‌های فراشناختی است و هرکدام از مؤلفه‌ها نیز به زیر مؤلفه‌هایی تقسیم می‌شوند که برای دانش فراشناختی عبارت‌اند از: دانش مربوط به خود یادگیرنده یا دانش اخباری، دانش مربوط به موضوع یادگیری یا دانش رویه‌ای، دانش مربوط به راهبردهای یادگیری یا دانش شرطی، و برای مهارت‌های فراشناختی شامل: برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت و نیز نظم دهی است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که وضعیت مؤلفه دانش فراشناختی و زیر مؤلفه‌های: دانش مربوط به خود یادگیرنده یا دانش اخباری و دانش مربوط به موضوع یادگیری یا دانش رویه‌ای، دانش مربوط به خود یادگیرنده یا دانش شرطی، و همچنین مؤلفه‌ مهارت‌های فراشناختی و زیر مؤلفه‌های: برنامه‌ریزی و نظارت و ارزشیابی، در سطح متوسط قرار دارد. ولی زیر مؤلفه نظم دهی در سطح زیر متوسط است و درنهایت در ارزیابی کلی نتایج نشان داد وضعیت شایستگی‌های فراشناختی دانشجویان در سطح متوسط است.

کلمات کلیدی :
فراشناخت، دانش فراشناختی، مهارت‌های فراشناختی، شایستگی‌های فراشناختی.