بررسی رابطه رهبری کاریزماتیک بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه رهبری کاریزماتیک بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان
دوره 3، شماره 30، آبان 99، صفحه 74 - 67
نویسندگان : صابر شفیعی * و فرشید نادی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه است که با جستوجو در منابع مختلف به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه رهبری کاریزماتیک بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که مدیرانی که از سبک رهبری کاریزماتیک استفاده می کنند از طریق جلب احترام، اعتماد و تعهد در دانش آموزان خود قادرند تا در آنان نفوذ کنند و به این ترتیب در دانش آموزان خود تلاش موردنیاز را برای رسیدن به سطوح بهینه عملکرد برانگیزانند. بنابراین سبک رهبری کاریزماتیک اثر معناداری بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان دارد.

واژگان کلیدی :
رهبری کاریزماتیک، دستاوردهای تحصیلی، دانش آموزان