تاثیر اعتماد بر وفاداری مشتری در صنایع (مطالعه موردی: شرکت مجد الکترونیک بابلسر)
تاثیر اعتماد بر وفاداری مشتری در صنایع (مطالعه موردی: شرکت مجد الکترونیک بابلسر)
دوره 3، شماره 30، آبان 99، صفحه 80 - 75
نویسندگان : صفیه خوشخو امیری * و علی اکبر عزیزپور شوبی

چکیده :
مقاله حاضر با هدف سنجش سطح اعتماد شرکت مجد الکترونیک بابلسر از ديدگاه مشتريانشان با هدف شناسایی تأثیر این سطح اعتماد بر وفاداری مشتری انجام شده است. در دنیای کسب و کار امروز که با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی همراه است، تغییرات زیادی در تعاملات و فرآیندهای گوناگون سازمان ها به وجود آمده است. بنابراین در شرایط حاکم تنها سازمان-هایی در میدان رقابت باقی خواهند ماند که با چشم اندازی مناسب و اتخاذ استراتژی کارا به استقبال این تغییرات رفته و با آن همگام شوند. در این تحقیق رویکرد کمی به کار برده شده است. فرم های پرسشنامه به (420) مشتری در شرکت مجد الکترونیک توزیع شد. با این حال، محققان فرم های پرسشنامه (348) را جمع آوری کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از برنامه (SPSS) به صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری شد که اعتماد شرکت مجد الکترونیک بابلسر تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد. با توجه به چنین نتایج، محققان توصیه می کنند که از طریق ارائه خدمات مناسب و سفارشی سازی محصولات انتظارات مشتری را برآورده یا از آن فراتر روند، تا بتوانند سطح اعتماد مشتریان این شرکت را بهبود بخشند.

واژگان کلیدی :
اعتماد، وفاداری مشتری، صنایع