دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 43 - 58
نویسندگان : سمیه منوچهری * و اسمعیل کمالی راد

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثير دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر بود. این پژوهش بر اساس يافته هاي تحقيق ميداني شكل گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر هستند که تعداد تقریبی آنان برابر با 135 نفر می باشد، که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه حافظه سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید استفاده شد. جهت بررسی مؤلفه‌های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه از نظر اساتید و برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که براي حافظه سازمانی 82/. و براي عملکرد توسعه محصول جدید 75/. بدست آمد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین متغیرهای دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی و توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
دانش صنعتی، تاریخچه سازمانی، توسعه محصول جدید، شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری


مشاهده مقاله
33
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ تیر ۱۴۰۱