مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در آموزه های قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان
مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در آموزه های قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان
دوره 4، شماره 38، تیر 1400، صفحه 114 - 97
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و محمّدحيدر مطهری و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
در اين مقاله با موضوع «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در قرآن کریم و قانون مدني افغانستان» سعي شده است، به اين دو پرسش اساسي پاسخ داده شود كه آيا در قرآن كريم آياتي راجع به نفقه زوجه وجود دارد؟ و آيا قانون مدني افغانستان موادّي را به اين موضوع اختصاص داده است؟ از مراجعه به قرآن كريم و قانون مدني افغانستان به دست مي آيد كه در قرآن كريم 9 آيه در رابطه با اين موضوع وجود دارد و قانون مدني افغانستان نيز 16 ماده را به مسأله نفقه زوجه اختصاص داده است. قرآن كريم زوج را موظف به برخورد شايسته و تأمين نفقه زوجه كرده است. همچنين تأمين نفقه و مسكن زنان مطلقه را، تا پايان عده، به اندازه توان به عهده زوج مي داند. نيز، به مرد دستور پرداخت اجرت زن مطلقه شيرده را مي دهد. موارد و مقدار نفقه بايد به نحو شايسته باشد و تعيين آن به عرف واگذار شده است. قانون مدني افغانستان زوج را مكلف مي كند كه بعد از عقد نكاح صحيح و نافذ نفقه همسرش را متناسب با توان مالي خود بپردازد مشروط بر اين كه زوجه از وظايف زنا شويي سرپيچي نكند. در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه مي تواند به محكمه شكايت كند و نفقه اش را دريافت كند. چنان كه مي-تواند ذمه زوج را ابراء كند.

واژگان کلیدی :
نكاح، طلاق، فسخ، عده، حامل، نشوز، مطلقه.