دوره 5، شماره 48، اردیبهشت 1401، صفحات 118 - 104
نویسندگان : فاتن شریف * و لادن سلیمی

چکیده :
هدف اصلی این مقاله بررسی عناصر برنامه درسی از دیدگاه متفکران مکتب فلسفی لندن هرست و پیترز بود. مقاله مروری با استفاده از مطالعات گذشته و جستجوی مقالات مختلف با استفاده از پایگاه اطلاعاتی نورمگز، گوگل‌اسکولار، سیلولیکا و کمبریج ... صورت پذیرفت. روش نمونه‌گیری 50 مقاله گردآوری شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 20 مقاله انتخاب کرده به بررسی آن پرداخته شد نتایج پژوهش نشان داد. پیترز و هرست، سیستم آموزشی مبتنی بر روشنفکری که بر اساس معیارهای معرفتی عینی ساخته شده از طریق آن دانش‌آموزان می‌توانند وارد شیوه‌ای از یادگیری شوند که بر درک عقلانی یک موضوع شود، تأکید می‌کردند. طیف گسترده‌ای از سیستم‌های دانش تثبیت شده چنین آموزشی، باروحیه آموزش آزادانه و برخلاف آموزش تخصصی، باهدف رشد فکری همه‌جانبه دانش‌آموزان است و همچنین برای دستیابی به زندگی خوب مفید باشد. پیترز و هرست قطعاً سهم قابل‌توجهی در گفتمان آموزشی ما داشته‌اند.

کلمات کلیدی :
عناصر برنامه درسی، فلسفه تحلیلی، هرست، پیترز