بررسی سلامت روان و شیوع اختلالات روانشناختی در مادران دارای فرزند مدرسه ای در بحران کرونا
بررسی سلامت روان و شیوع اختلالات روانشناختی در مادران دارای فرزند مدرسه ای در بحران کرونا
دوره 3، شماره 29، مهر 99، صفحه 39 - 34
نویسندگان : آزیتا علوی پور رفسنجانی * و رقیه عبدی و عصمت غزنوی

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی سلامت روان و شیوع اختلالات روانشناختی در مادران دارای فرزند مدرسه ای در بحران کرونا صورت گرفت. روش پژوهش از نوع زمينه يابي است. جامعه آماري ؛ مادران دارای فرزند مدرسه ای مناطقِ 3 و 6 شهر تهران می باشد که که تعداد 300 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و خوشه اي چندمرحله ای انتخاب شدند.در این پژوهش ابزار اندازه گيري آزمون90 scl-دراگوتيس، می باشد.

واژگان کلیدی :
اختلالات روانشناختی، مادران فرزندان مدرسه ای، کرونا