دوره 5، شماره 48، اردیبهشت 1401، صفحات 53 - 40
نویسندگان : سجاد باباخانی *

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی جایگاه مؤلفه های تربیت شهروندی در کتب درسی مدارس و تحلیل رویکردها، روش ها و اهداف تربیت شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بوده است. در این تحقیق متن کتاب های درسی مدارس مرتبط با تربیت شهروندی، متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و متن برنامه درسی ملی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاضر بیانگر این است که در محتوای کتب درسی به مؤلفه های تربیت شهروندی به طور یکسان توجه نشده است. و نظام آموزش و پرورش در تلاش است در قالب آموزش مستقیم و غیر مستقیم دانش آموزان را برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی آماده نماید. هدف اصلي تربيت شهروندي در نظام آموزش و پرورش افزايش دانش و آگاهي دانش آموزان نسبت به حقوق شهروندی خود و دیگران، ايجاد علاقه نسبت به مشاركت سياسی – اجتماعی، تقویت روحیه تعاون، افزایش حس مسئوليت پذيري، پذيرش تفاوت هاي فرهنگي، داشتن روحيه ی تساهل و تسامح، توانايي برقراري ارتباط سازنده و مؤثر با دیگران، توانايي تحليل منطقي و تفكر انتقادي، رعايت و احترام به قانون و..... است.

کلمات کلیدی :
تربیت شهروندی، نظام آموزش و پرورش، دانش آموزان.