دوره 3، شماره 26، تیر 99، صفحات 69 - 87
نویسندگان : فاطمه عشیری کردشامی *

چکیده :
بافت‌های فرسوده شهری بخش جدایی ناپذیر شهرهای امروزی هستند که با مسائل بسیار زیادی مواجه می‌باشند و این مسائل دستیابی به توسعه پایدار شهری را با چالشی اساسی مواجه کرده است. هدف اساسی این پژوهش ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری در آن می‌باشد که بافت فرسوده و قدیمی شهرکرد را به عنوان نمونه مطالعاتی خود انتخاب نموده است از این جهت از نوع پژوهش‌های توصیفی تحلیلی و کاربردی است. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی کتابخانه ای و مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه به تعداد 100 نفر انجام گردیده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل S.W.O.T و روش امتیازدهی QSPM استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در وضع موجود این محدوده با مشکلات بسیار زیادی در زمینه تحقق توسعه پایدار مواجه می‌باشد که جهت ساماندهی آن استفاده از راهکارهای محافظه کارانه در اولویت اول قرار دارد.

کلمات کلیدی :
محله، فرسودگی، بافت فرسوده شهری، توسعه پایدار شهری، شهرکرد