دوره 2، شماره 19، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : فروغ بیاتی * و نرگس عطریان

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی میزان اشتراک گذاری دانش بر اساس هوش فرهنگی در بین کارکنان بود. این پژوهش، کاربردی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به تعداد 300 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 169 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی توسط متخصصین تایید شد و پایایی آن ها به کمک ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش فرهنگی 81/0 و برای پرسشنامه اشتراک دانش 797/0 تایید گردید. در این تحقیق تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، بین میزان اشتراک گذاری دانش و هوش فرهنگی کارکنان، ارتباط معناداری وجود دارد (003/0p=) و از ابعاد هوش فرهنگی، تنها متغیر هوش فرهنگی شناختی با ضریب رگرسیون 230/0 وارد معادله رگرسیون شد.

کلمات کلیدی :
هوش، هوش فرهنگی، اشتراک گذاری، اشتراک گذاری دانش