دوره 5، شماره 52، شهریور 1401، صفحات 10 - 25
نویسندگان : محمد علی قنامی زاده فلاحی * و رضا کیقبادی ملجیری

چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی جایگاه مردم در نظام حقوق بین الملل بوده است که روش انجام این تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده است. آنچه که از این مقاله دریافته ایم نشان از این است که در مقالات و کتب درسی، نویسندگان متعددی به موضوعات جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند. اگرچه به نظر می رسد موضوع یکی از موضوعات کلاسیک مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل باشد، اما نظرات به شدت در مورد وضعیت و موقعیت حقوقی فرد در حقوق بین الملل و همچنین آنچه که پیشینه و مرزهای این حقوق را تشکیل می دهد، متفاوت است. اما آنچه که مسلم است این است که حقوقدانان و نویسندگان بسیاری جایگاه ویژه ای را برای مردم در قوانین بین المللی مد نظر قرار داده اند.

کلمات کلیدی :
شخص، بین الملل، شخصیت بین المللی.


مشاهده مقاله
15
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ شهریور ۱۴۰۱