نقش مشاوران در سلامت اجتماعی و سواد سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر شبکه های مجازی
نقش مشاوران در سلامت اجتماعی و سواد سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر شبکه های مجازی
دوره 5، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 157 - 134
نویسندگان : معصومه نظری پیردوستی * و سید محمد قلمکاریان

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر به بررسی نقش مشاوران در سلامت اجتماعی و سواد سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر شبکه های مجازی می باشد روش پژوهش حاضر از نوع کمی می باشد جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان می باشد . با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. در اين پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه‌اي و ميداني داده‌ها و اطلاعات موردنياز جمع‌آوري گرديد. در بخش مباني نظري، ادبيات و پيشينه تحقيق از روش کتابخانه‌اي و منابع الکترونيکي، اينترنت و... و به‌منظور بررسی نقش مشاوران در سلامت اجتماعی و سواد سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر شبکه های مجازی از پرسشنامه محقق ساخته 60 سوالی و از طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد . نتايج جدول 8-4 نشان ميدهد، ضريب همبستگي پيرسون محاسبه‌شده (411/0) در سطح خطاي 01/0=α معنيدار است (01/0>sig)بنابراين چنين استنباط ميشود که با اطمينان بالاي 95 درصد بین سلامت اجتماعی ، سواد سلامت ، سرمایه فرهنگی ، سن ،جنسیت ،تحصیلات، رابطه متوسطی وجود دارد؛ بر اين اساس فرضيه فوق مورد تائيد قرار ميگيرد.

واژگان کلیدی :
سواد سلامت، سلامت اجتماعی، شبکه های مجازی