دوره 2، شماره 19، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : زهرا علیایی و لیلا علیایی و معصومه آذین فر * و شيما صفر محمد لو

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تعارض و سلامت سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌گر سرمایه روان‌شناختی می باشد. این تحقيق از نظر روش\" توصیفی- همبستگی\" است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد) تشکیل می دهد که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 150 نفر بود. از این تعداد 108 نفر با استفاده از شيوه نمونه‌گيري تصادفي طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه استاندارد است كه علیرغم استاندارد بودن، روايي آن به طريق محتوی حاصل گردید، همچنین با توجه به ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه تعارض سازمانی برابر با 76/0، پرسشنامه‌ سرمایه روان‌شناختی برابر با 82/0 و پرسشنامه سلامت سازمانی برابر با 93/0 می توان نتیجه گرفت که ابزار سنجش از پايايي خوبی برخوردار است. برطبق یافته های تحقیق، بین تعارض و سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، همچنین سرمایه روان‌شناختی رابطه بین تعارض و سلامت سازمانی را تعدیل نمی‌کند.

کلمات کلیدی :
تعارض، سلامت سازمانی، سرمایه روان‌شناختی