تجاری سازی دانش، معرفی، ضرورت و الزامات
تجاری سازی دانش، معرفی، ضرورت و الزامات
دوره 3، شماره 31، آذر 99، صفحه 39 - 31
نویسندگان : پری فهندژ سعدی * و سوسن نعمت اللهی

چکیده :
ﺗﺠﺎريﺳﺎزي فرآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوسیله آن داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و اﺧﺘﺮاع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎهها در دﺳﺘﺮس و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري سازمانها و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. تجاریسازی تحقیقات و دانش تولیدی، فعالیتی اجتنابناپذیر در راستای جبران هزینه های تحقیق و توسعه مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی کشور به شمار میآید که می‌تواند علاوه بر فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری در فناوریهای بهتر و پیشرفته تر برای محققان و مؤسسات عرضه کننده دانش، به توسعه یافتگی کشور و رقابتپذیر شدن آن در کلیه صنایع به ویژه صنایع پیشرفته کمک شایانی نماید. در واقع برای تقویت عملکرد اقتصادی، تمرکز استراتژی سیاستمداران بر برنامه های نوآوری، توسعه فناوری و تجاریسازی قرار دارد. اهمیت این دیدگاه به قدری است که بسیاري از کشورها به نقش آن در توسعه پی برده اند و آن را در رأس برنامه ها و سیاست‌هاي علمی خود قرار داده اند. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی این کشورها، تجاري سازي تحقیقات و کسب درآمد از فعالیتهای تحقیقی را جزء اولویت هاي خود قرار داده اند تا هم نقشی را در رشد و پیشرفت کشور ایفا کنند و هم بودجه مورد نیاز را براي ادامه و گسترش تحقیقات فراهم کنند.

واژگان کلیدی :
تجاری‌سازی دانش، آموزش عالی، پژوهش‌های دانشگاهی