اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان
اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان
دوره 4، شماره 38، تیر 1400، صفحه 20 - 11
نویسندگان : علیرضا احمدپور و ام البنین جمالی امام قیسی *

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان می-باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی دختر پایه چهارم مدارس دولتی شهر خوراسگان می باشند. نمونه آماری شامل46 نفر از دانش آموزان چهارم ابتدایی دختر مدارس دولتی شهر خوراسگان که در سال تحصیلی-1400- 1399مشغول به تحصیل بودند می باشد. روش نمونه گیری در دسترس می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر(1980-1981) و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون(1975) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان اثر بخش است و تاثیر نمره های پیش آزمون بر نمره های انگیزش تحصیلی در پس آزمون معنا دار است و میزان آن 85 درصد است یعنی 85 درصد از واریانس نمره های انگیزش تحصیلی، مربوط به تفاوت آزمودنی ها در پیش آزمون می باشد. همچنین نتایج نشان داد که پس از کنترل نمره های پیش آزمون، تفاوت بین میانگین پس آزمون در گروه ازمایش معنا دار می باشد. لذا فرضیه تایید شد. و همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد تاثیر نمره های پیش آزمون بر نمره های اضطراب امتحان در پس آزمون معنا دار است و میزان آن 85 درصد است یعنی 85 درصد از واریانس نمره های اضطراب امتحان، مربوط به تفاوت آزمودنی ها در پیش آزمون می باشد. همچنین نتایج نشان داد که پس از کنترل نمره های پیش آزمون، تفاوت بین میانگین پس آزمون در گروه آزمایش معنا دار می باشد، لذا فرضیه تایید شد.

واژگان کلیدی :
راهبردهای حافظه فعال، انگیزش تحصیلی، اضطراب امتحان