دوره 4، شماره 40، شهریور 1400، صفحات 100 - 87
نویسندگان : منیژه رحیمی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان انطباق آموزش‌هاي فني و حرفه‌‌اي با نيازهاي آموزشي بخش صنايع در شهرستان کنگان انجام گرفته است. اين پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی است که از نوع پیمایشی می باشد و از نظر هدف كاربردي است. داده‌ها با استفاده از آمار‌های توصيفي مانند جداول و نمودارهای مربوط، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) و شاخص‌های گرایش پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) هر یک از ابعاد آن و در سطح آمار استنباطی هر یک از فرضیه های پژوهش با استفاده آزمون تی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماري شامل کليه سازمان ها و شرکت ها(صنايع کوچک، متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنايع، وزارت صنايع و معادن، معاونت توسعه صنعتي، دفتر آمار و اطلاع رساني) که 220 شرکت برآورد شد و مرکز فني و حرفه اي شهرستان کنگان، در بخش صنعت مي باشد.

کلمات کلیدی :
آموزش، آموزش های فنی و حرفه ای، نیازهای آموزشی، بخش صنایع، شهرستان کنگان