دوره 5، شماره 54، آبان 1401، صفحات 109 - 118
نویسندگان : امیرحسین مهدی مقدم * و زهرا نجفی

چکیده :
مقاله حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است. تلاش کردیم در این مقاله تاثیر حسابداری مالی بر سهام را مشخص کنیم. اساسی ترین عواملی كه روی قيمت سهام تاثیر می گذارند عناصر عرضه و تقاضا می باشد. اگر مردم بیشتر سهام بخرند قيمت سهام افزایش می يابد و اگر آن ها بیشتر سهام بفروشند قيمت سهام کاهش می يابد. یکی از حیاتی ترین سیستم ها برای یک سازمان، سیستم اطلاعات حسابداری است، این سیستم شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادهای مالی سازمان و شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی موثر برای مدیریت است.در راستای دستیابی به این هدف، در ایران به دلیل شرایط بازار سرمایه و ناکارآمد بودن آنها، تمامی ویژگی های کیفیت اطلاعات بر هزینه سرمایه سهام عادی موثر نیست و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد اما در نهایت می توان گفت اطلاعات سیستم حسابداری کارآمد در میزان هزینه سهام تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی :
حسابداری، حسابداری مالی، سهام، شاخص ها


مشاهده مقاله
73
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱