دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 117 - 130
نویسندگان : میلاد حسین پور و میلاد غلامی *

چکیده :
از دغدغه های نظام عدالت کیفری در اختیار داشتن آمار جنایی مطمئن و موثق جهت کنترل مواردی بزهکاری و بزه دیدگی است، امری که همواره در قشر اطفال و نوجوانان به دلیل وضعیت فیزیولوژیکی ایشان از حساسیت بالایی برخوردار بوده است. این پژوهش با روشی تحلیلی_توصیفی به بررسی سازوکار شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 پرداخت و در نتیجه روشن ساخت که اگرچه قانونگذار با ایجاد تکلیف برای سازمان های متولی امر کودک، تسهیل خود اظهاری کودک و اجباری ساختن گزارش دهی موقعیت های مخاطره آمیز کودکان، شروع به جرم و جرایم علیه آن ها اقدامات مفیدی را در راستای کاهش رقم سیاه بزه دیدگی کودکان، انجام داده است اما همچنان در این مسیر چالش هایی وجود دارند که کارایی این روش ها را کاهش می دهند و برای حل این مشکل باید از ظرفیت هایی نظیر پیمایش های بزه دیدگی استفاده نمود.

کلمات کلیدی :
اطفال و نوجوانان، بزه دیده، در معرض خطر، شناسایی، آمار جنایی


مشاهده مقاله
169
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱