بررسی تاثیر ترکیب نحوی بر فهم آیات قرآن کریم
بررسی تاثیر ترکیب نحوی بر فهم آیات قرآن کریم
دوره 4، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 224 - 214
نویسندگان : مجتبی محمدی مزرعه شاهی و مجتبی انصاری مقدم * و رضا اسحقی مسکونی و مهدیه اسحقی مسکونی

چکیده :
در این پژوهش نقش و تاثیر تغییر در ترکیبات نحوی بر فهم آیات قرآن کریم بررسی شده و به بخشی از اختلافات معانی ناشی از ترکیبات متفاوت نحوی اشاره شده است. اختلافاتی که بر اثر ترکیب نحوی در معانی این آیات آمده هر کدام زمینه ساز یک مکتب فقهی یا کلامی شده است. به عنوان مثال اختلاف در عاطفه یا مستانفه بودن «واو» در آیه 7 آل عمران «ما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم» اختلاف در فاعل بودن یا مفعول بودن الله در آیه 164 نساء «کلم الله موسی تکلیما»اختلاف در ترکیب «انما» در آیه 72 طه «انما تقضی هذه الحیاه الدنیا» و مواردی دیگر که شبیه به این آیات است، به ما نشان می دهد علم نحو و قواعد آن تا چه اندازه می‌تواند در تفسیر و فهم قرآن کریم به ما کمک کند. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر ترکیب نحوی در آیاتی از قرآن کریم که مشهورتر است، پرداخته ایم.

واژگان کلیدی :
قرآن کریم، ترکیب نحوی، علوم ادبی، فهم آیات.