دوره 2، شماره 18، آبان 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : زهره شکیب * و سمانه جمالی

چکیده :
مقدمه: سبک زندگی یکي از مفاهیم مهم در علوم اجتماعي است، که به معنای خلق راه و روش خاص با توجه به امکانات در دسترس می باشد و در حقیقت چگونه بودن افراد را شکل مي دهد؛ و به عنوان مجموعه ای نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعالیتهای یك فرد معین در جریان زندگي روزمره تلقی می شود. در بین این رفتارها، برخي بصورت مستقیم و برخی بطور غیر مستقیم تاثیرات عمیقي بر سلامت فرد و جامعه مي گذارند و منجر به عواقب منفي در وی می شوند که «رفتارهای پر خطر» نامیده می شوند. شیوع این رفتارهای پرخطر، در نوجوانان و جوانان به علت شکل گیری شخصیت بیشتر است. این رفتارهای پرخطر عمدتا شامل استعمال دخانیات، اعتیاد و سوء مصرف مواد، رفتارهای مرتبط با صدمات و جراحات مثل خشونت، رفتارهای جنسي ناسالم، الگوهای ناسالم تغذیه و الگوی تحرک كم بدني مي باشند؛ که در صورت ثبات این رفتارها در شخصیت فرد، منجر به یک سبك زندگي ناسالم مي شود. پیشگیری از این رفتارهای پرخطر با رویکرد به آموزه های دیني به عنوان مؤلفه ای مفید برای رسیدن به کمال، یکي ازضروری ترین موضوع های فرهنگي جوامع اسلامي است، که مي تواند موجب ارتقاء سلامت روحی و روانی و عزت نفس واعتماد به نفس بهتر شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر کاربرد آموزه های دینی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر و برخورداری از سبک زندگی سالم در نوجوانان می باشد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از جدیدترین پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها تحلیل شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بین تقید به آموزه های دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که افراد پایبند به آموزه های دینی درکنترل هیجانات و رفتارهای خشونت آمیز موفق تر عمل می کنند و از زندگی سالم تر و نهایتاً امید به زندی بیشتری برخوردارند. نتیجه: با توجه به شیوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان و علیرغم فعالیت های پیگیرانه، پیشگیری، تنها راه مقابله می باشد. تقید به ارزش های دینی در وجود فرد چهار چوبی را تعریف می کند که موجب موفقیت در کنترل هیجانات و نهایتاً سلامت روحی و روانی و امنیت اجتماعی بهتر می شود از این رو متولیان امر آموزش و تربیت نقش به سزایی در آموزش این آموزه های دینی دارند.

کلمات کلیدی :
سبك زندگي، جوانان، رفتارهای پرخطر، پیشگیری، آموزه های دیني