دوره 2، شماره 18، آبان 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : محمدرضا طالاری * و هبت الله هاشمی

چکیده :
شکل گیری حکومت صفویه در ایران با تفکرات و اقدامات شخصیت های صوفی تاثیرات قابل ملاحضه ای در اندیشه های سیاسی و دینی داشته است. ترکان آناتولی طوایفی بودند که تحت تاثیر اندیشه های صوفی به ایران مهاجرت کردند. در ادامه توسط شیوخ صفوی به اندیشه های شیعی گرایش پیدا کرده و قزلباشان را به وجود آوردند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیاسی قزلباشان در شکل گیری حکومت صفویه با تکیه بر عهد شیخ جنید و شیخ حیدر است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، فعالیت های سیاسی افرادی همچون شیخ جنید و شیخ حیدر در متحدکردن و دعوت اقوام ترک که از حکومت عثمانی رضایت نداشتند به شکل گیری هسته اصلی قزلباشان و نهضت صفوی انجامید. بنابراین، در نهایت توانستند به ارکان حکومتی راه پیدا کنند و نقش اساسی در حکومت صفویه داشته باشند.

کلمات کلیدی :
صفویه، قزلباشان، طوایف، ترکان آناتولی