بررسی شخصیت پردازی در داستان های یوسف ادریس و جبران خلیل جبران
بررسی شخصیت پردازی در داستان های یوسف ادریس و جبران خلیل جبران
دوره 1، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : محمد سعیدیان تبار *

چکیده :
شخصیت به عنوان اصلی ترین ساختمان روایی در هر داستان نقش به سزایی در روند پردازش پیرنگ و شکل گیری رویدادها و حرکت رو به جلو هر متن روایی دارد و ممکن است در داستان یک شخصیت و یا بیشتر نقش آفرینی کنند و شخصیتی که نقش کلیدی در پیشبرد حوادث دارد شخصیت اصلیست در این پژوهش سعی شده است که با بررسی شخصیت پردازی در داستان های کوتاه یوسف ادریس و جبران خلیل جبران دو نویسنده ادبیات معاصر عرب نحوه بکارگیری این عنصر داستانی را مورد بررسی قرار دهیم که استفاده از شخصیت های واقعی و متوسط جامعه از نقاط اشتراک شخصیت های داستانی ایشان به شمار می آید.

واژگان کلیدی :
شخصیت پردازی ، یوسف ادریس ، جبران ، جبران خلیل جبران ، داستان کوتاه .