اثر شش هفته «چرخش فعال حول محور عمودی بدن» بر میزان فشار خون زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون
اثر شش هفته «چرخش فعال حول محور عمودی بدن» بر میزان فشار خون زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون
دوره 3، شماره 33، بهمن 99، صفحه 102 - 95
نویسندگان : فاطمه نعمتی و محمد رحمانی * و ناهید طالبی

چکیده :
زمینه و هدف: پرفشاری خون یکی از عوامل خطر ساز در بیماری های قلبی-عروقی است که با کم تحرکی رابطه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر چرخش فعال بدن به عنوان یکی از مولفه های شایع فعالیت های ورزشی بر فشار خون زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون بود. روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون و گروه کنترل بود که در آن 30 داوطلب مبتلا به پیش پرفشاری خون، تصادفی به گروه های چرخش(15= n)و گواه(15=n)تقسیم شدند. گروه چرخش 6 هفته روزانه 40 ثانیه پروتکل چرخش را انجام دادند. فشارخون شرکت کننده ها با فشارسنج بازویی بیوور 35B اندازه گیری شد. داده ها با روش‌ آماری کوواریانس در سطح آلفای 05/0 در محیط spss نسخه ی 24 تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد شش هفته چرخش فعال با کاهش معنی دار میانگین فشار خون برحسب mmHg(گواه: پیش آزمون64/3±18/99، پس آزمون63/4±08/100؛ چرخش:پیش38/3±77/99، پس94/4±31/96؛ 05/0≥p)؛ فشار سیستولی(گواه: پیش 3/5±08/131، پس95/6±31/131؛ چرخش: پیش79/4±85/130، پس78/7±46/124؛ 05/0≥p) و فشارنبض (گواه: پیش 33/5±85/47؛ پس77/4±85/46؛ چرخش: پیش57/4±62/46، پس78/4±23/42؛ 05/0≥p) همراه است؛ اما کاهش مشاهده شده در فشار دیاستولی(گواه: پیش89/3±23/83، پس95/3±46/84؛ چرخش: پیش56/3±23/84، پس74/3±23/82؛ 05/0˃p) معنی دار نبود. نتیجه گیری: به نظر می رسد چرخش فعال روزانه مطابق با پروتکل این مطالعه می تواند مکمل فعالیتی کم هزینه ی مناسبی برای سبک زندگی معاصر در جهت تنظیم فشارخون باشد؛ لکن اظهار نظر قطعی مستلزم انجام پژوهش های تکمیلی است.

واژگان کلیدی :
پیش پر فشار خونی، چرخش فعال کل بدن، فشار نبض، میانگین فشار خون