تدوین یک چارچوب جامع جهت بهینه سازی فرآیند استقرار خرده فروشی پاپ آپ
تدوین یک چارچوب جامع جهت بهینه سازی فرآیند استقرار خرده فروشی پاپ آپ
دوره 3، شماره 27، مرداد 99، صفحه 100 - 115
نویسندگان : نسا محمدی * و سارا محمدی و فرشید خانجانیان

چکیده :
وقتی اقدامات آماده‌سازی در مرحله پیش از پاپ‌آپ انجام شد، تجربه پاپ‌آپ، در زمان و مکانی شکل می گیرد که تعامل فیزیکی، مشارکت برند و مشتری اتفاق می افتد. ورهوف و همکاران (2009) یک مدل مفهومی برای ایجاد تجربه مشتری در بافت محیط خرده فروشی ارائه می‌کنند که راهبرد مدیریت تجربه ی مشتری باید از اجزای زیر تشکیل شود: محیط اجتماعی، رابط کاربری خدمات، جو خرده‌فروشی، طبقه بندی محصول، مطلوبیت قیمت، تجربه ی مشتری در کانال های جایگزین، برند خرده‌فروشی و تجربه ی مشتری درگذر زمان. با توجه به اینکه فروشگاه پاپ‌آپ یکی از انواع فعالیت خرده فروشی محسوب می شود، بسیاری از اجزای سازنده ی تجربه ی مشتری که در محیط و بستر عمومی خرده‌فروشی، به کار گرفته می‌شوند قابلیت انطباق با شرایط خاص فعالیت‌های خرده‌فروشی پاپ آپ را نیز دارا هستند. خرده‌فروشی های پاپ‌آپ، موقتی هستند. اما علی‌رغم کوتاه‌مدت بودن بازه زمانی حضور فیزیکی خرده‌فروشی پاپ‌آپ، از طریق اتخاذ سبک‌های مدیریتی بهینه می‌توان روابط بلندمدتی را میان مصرف‌کننده و برند برقرار کرد (پومودورو، 2013). در این مقاله، مسائل کلیدی بحث می شود که شرکت‌های برند (شرکت‌های برگزارکننده‌ی راهبرد عملیاتی پاپ‌آپ) باید در طول مرحله پیش، حین و پس از استقرار پاپ‌آپ به آن توجه کنند. این مجموعه فعالیت‌ها از دیدگاه عملیاتی شامل اقدامات لجستیکی جمع‌بندی وسایل و ترک محل و مکان فروشگاه و از دیدگاه بلندمدت شامل سنجش و ارزشیابی میزان موفقیت فروشگاه و حفظ عنصر شتاب و تکانه ی برند است که ماحصل استقرار پاپ‌آپ به شمار می‌آید.

واژگان کلیدی :
خرده فروشی پاپ آپ، فروشگاه پاپ آپ، تکانه ی برند، تداعی های برند، بینش مشتری