تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز
تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز
دوره 2، شماره 20، دی 98، صفحه 89-106
نویسندگان : مهرداد همراهی * و محبوبه اکبری

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع کاربردی و براي اجراي آن از روش توصیفی-همبستگي استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه هوشمندسازی جلیلیان(1395)، عملکرد مالی عزیزی(1390) و سیستم کنترل داخلی کوزو(2013)، استفاده شده است. روائی پرسش‌نامه‌ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر هوشمندسازی جلیلیان79/0 عملکرد مالی86/0 و سیستم کنترل داخلی کوزو82/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی :
هوشمندسازی بانک، عملکرد مالی، سیستم کنترل داخلی، بانک قوامین