تأثیر استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان بر عملکرد مدیران و کارکنان آموزش پرورش(مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی)
تأثیر استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان بر عملکرد مدیران و کارکنان آموزش پرورش(مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی)
دوره 4، شماره 38، تیر 1400، صفحه 61 - 45
نویسندگان : رمضان محرم زاده * و رحیم عابدی

چکیده :
هدف تحقیق، بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان بر عملکرد مدیران و کارکنان آموزش پرورش استان آذربایجان غربی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری آن کارکنان آموزش پرورش شمال استان آذربایجان غربی بوده که 86 نفر از مدیران و کارکنان شاغل، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عضویت نمونه آماری درآمده و پرسشنامه های استاندارد عملکرد سازمان با ضریب پایایی 87/0 و پرسشنامه های استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان به ترتیب با ضریب پایایی 79/0 و 74/0 را تکمیل نمودند. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بعد تدافعی از ابعاد مربوط به استراتژی سازمان و بعد پیمانکارانه از ابعاد مربوط به استراتژی منابع انسانی، تأثیر معناداری بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش ندارد. در خصوص دیگر ابعاد استراتژی-های سازمان و منابع انسانی، اکثر مدیران آموزش و پرورش موافق تأثیر مثبت ابعاد استراتژی های بررسی شده (تهاجمی، رقابتی، محافظه کارانه؛ و پدرانه، متعهدانه، ثانویه) بر عملکرد مدیران و کارکنان می باشند. تجزیه و تحلیل های کلی نشان می-دهد که استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی بر عملکرد آموزش و پرورش تأثیرگذار بوده که در نهایت پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژگان کلیدی :
استراتژی منابع انسانی، استراتژی سازمان، عملکرد مدیران و کارکنان، آموزش و پرورش.