بررسی اثربخشی توانمندسازی مدیران میانی از طریق آموزش های مدیریتی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز)
بررسی اثربخشی توانمندسازی مدیران میانی از طریق آموزش های مدیریتی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز)
دوره 4، شماره 38، تیر 1400، صفحه 181 - 163
نویسندگان : طاهره ابراهیمی شاد *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزشهای مدیریتی بر توانمندسازی مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز می‌باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به تعداد 85نفر بوده که با استفاده از روش تمام شماری از جامعه آماری انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها از 2 پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر (1992) و پرسشنامه آموزش های مدیریتی یحیی اسلامی و همکاران(1390)، استفاده شده است. روائی پرسش‌نامه‌ها توسط سه نفر از صاحبنظران و اساتید گروه مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر توانمند سازی 854/0، آموزش های مدیریتی برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که آموزشهای مدیریتی بر توانمندسازی مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
آموزش های مدیریتی، توانمندسازی مدیران میانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز