بررسي عوامل مؤثر بر وصول درآمد مالياتي با رویکرد جلوگیری از فرار مالیات (مطالعه موردي: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)
بررسي عوامل مؤثر بر وصول درآمد مالياتي با رویکرد جلوگیری از فرار مالیات (مطالعه موردي: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)
دوره 1، شماره 5، مهر 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : عزیز گُرد و ابراهیم بالایی خوبستانی *

چکیده :
در اقتصاد كنوني، ماليات از ابزارهاي مهم مالي دولت مي باشد و با توجه به اهميت آن در اقتصاد كشور و همچنين در فرايند توسعه و بازسازي يكي از اصلي ترين ابزارها در جهت خصوصي سازي، تعديل ثروت و توزيع مجدد درآمد به شمار مي رود. يكي از مهمترين عوامل مرتبط بر ظرفيت مالياتي، نگرش، برداشت و رفتار مردم در ارتباط با ماليات است كه به فرهنگ مالياتي مشهور است.در این فرآیند مردم بايد نقش حاكميتي دولت را از قبيل ايجاد امنيت درك كنند و بپذيرند ايفاي اين نقش هزينه بردار است. اين تحقيق سعي بر آن دارد تا عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالياتي با رويكرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب شهر تهران را مورد ارزیابی و بحث و بررسي قرار دهد. به عبارت دیگرهدف از اين مطالعه پاسخگويي به اين سؤال است كه : مهمترین عوامل موثر بر وصول درآمد مالیاتی کدامند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی است. و همچنین از نظر جمع آوری داده، میدانی می باشد چرا که از طریق بررسی نظرات و دیدگاه های ماموران امور مالیاتی ، ارتباط بین متغیرهای تحقیق یعنی ابعاد متغیّر مستقل، و متغیّر وابسته مشخص می شود. در تحقیق حاضر با توجه به اینکه جامعه آماري شامل مديران، مأموران و مؤديان مالياتي در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران می باشد، تعیین دقیق تعداد افراد به دلیل محدودیتهای موجود به راحتی امکان پذیر نیست، بنابراین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر برآورد گردید. نتايج به دست آمده از عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالياتي با رويكرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نشان داد كه بيشترين تأثير بر وصول درآمدهاي مالياتي توسط ميزان مالیات شكل مي گيرد. همچنين تبعیض مالیاتی و نظام مالیاتی در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

واژگان کلیدی :
تبعیض مالیاتی،میزان مالیات، نظام مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی غرب تهران