دوره 4، شماره 40، شهریور 1400، صفحات 44 - 34
نویسندگان : ناهید شیرپور و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
از آن جای که بصیرت انسان را از غفلت بیدار می‌کند و مانند سپری در هنگام آفات و مواقع خطرناک از انسان محافظت می‌کند در آموزه‌های دینی لازمه رشد و تعالی فرد و جامعه انسانی معرفی شده است. بصیرت هدیه آسمانی و یکی از مهمترین پیام‌های قرآن برای انسان‌هاست که در پرتو آن فرد بصیر حقایق و باطن اشیاء را دیده و بر اساس آن زمینه تشخیص حق از باطل، انتخاب راه درست از غلط برای انسان فراهم می‌گردد. بنابراین در این تحقیق سعی بر آن شده که ابتدا مفهوم شناسی بصیرت، سپس جایگاه و اهمیت بصیرت، آثار بصیرت و در ادامه موانع بصیرت مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
بصیرت، رشد و تعالی، موانع بصیرت، آموزه‌های دینی