بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی
بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی
دوره 3، شماره 29، مهر 99، صفحه 76 - 64
نویسندگان : صابر شفیعی * و صادق عبدی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که که کیفیت زندگی کاری اثر مهمی روی واکنش های رفتاری کارکنان مانند هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت کاری، تلاش شغلی، عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت، تغییر و تبدیل سازمانی دارد.

واژگان کلیدی :
کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، فرهنگ سازمانی، معلمان