تاثیر وضعیت رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین استراتژی ‌های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی‌ها
تاثیر وضعیت رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین استراتژی ‌های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی‌ها
دوره 1، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 94 - 114
نویسندگان : ناصر خداداده ی شاملو * و محسن قارسی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین استراتژی‌ های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی‌ها می باشد. در این پژوهش استراتژی‌ های کسب و کار شامل استراتژی‌ های تهاجمی و تدافعی می باشد. همچنین ساختار سررسید بدهی ‌ها به دو دسته سررسید بدهی‌ های بلند مدت و سررسید بدهی ‌های کوتاه مدت تقسیم شده است. به منظور فرآهم آوردن شواهد تجربی درباره رابطه استراتژی ‌های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها، اطلاعات مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1395 با استفاده از آزمون رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ‌ها حاکی از آن است که بین استراتژی ‌های تهاجمی کسب و کار و سررسید بدهی‌ های کوتاه مدت ارتباط معکوس و معنی داری دارد. در حالیکه استراتژی‌ های تهاجمی کسب و کار ارتباطی با سرسید بدهی‌ های بلند مدت ندارد. همچنین بین استراتژی‌ های تدافعی کسب و کار و سرسید بدهی ‌های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباطی مشاهده نگردید و نیز وضعیت رقابت در بازار محصول تاثیری بر ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و سررسید بدهی ها ندارد.

واژگان کلیدی :
وضعیت رقابت در بازار محصول، استراتژی‌های کسب و کار، ساختار سررسید بدهی ها، سررسید بدهی ها