بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با عملکرد معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران
بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با عملکرد معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران
دوره 3، شماره 25، خرداد 99، صفحه 34-24
نویسندگان : ریحانه روزنوطلب * و آزیتا علوی پور رفسنجانی و راضیه حیدری و عصمت غزنوی

چکیده :
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اخلاق حرفه‌اي مديران با عملكرد معلمان مدارس مقطع متوسطه دوم (پسرانه) شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف كاربردي و از نظر روش گرداوري داده‌ها توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق شامل كليه معلمان مرد مقطع متوسطه دوم مدارس دولتي شهر تهران مي باشد، با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه گيري طبقه اي متناسب 385 نفر از آنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس پرسشنامه اخلاق حرفه اي و پرسشنامه محقق ساخته عملكرد انجام گرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار آن براي پرسشنامه هاي اخلاق حرفه اي 89/0 و پرسشنامه عملكرد 91/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه ای مدیران و ابعاد آن با عملکرد معلمان در مدارس دوره دوم متوسطه پسرانه شهر تهران رابطه وجود دارد؛ وضعیت اخلاق حرفه ای و عملکرد در جامعه مورد بررسی در سطح مطلوبی قرارداشته و مؤلفه های اخلاق حرفه ای مدیران قابلیت پیش بینی عملکرد معلمان را دارد.

واژگان کلیدی :
اخلاق حرفه ای، عملکرد، مدیران، معلمان