مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 95-1391)
مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 95-1391)
دوره 1، شماره 5، مهر 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : عزیز گُرد و ابراهیم بالایی خوبستانی *

چکیده :
ﭘﺲ از ﺑﺤﺮانﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺧﻴﺮ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮي راهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. موضوع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ و درآمد ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﻳﻌﻨـﻲ آن ﻛـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش، ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳـﺎ اﻧـﺪازة داراﻳـﻲ ﻫـﺎ را اﻓـﺰایش دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد، راﺑﻄـﺔ رﺷـﺪ–ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮي رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ را ارائه ندهد. اهمیت این مطالعه در آن است که به گونه ای تجربی به سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نشان خواهد داد که چه متغیرهایی بر خوانایی و قابلیت فهم گزارشهای مالی شرکتها تأثیرگذار هستند. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر به بررسی مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس که طی سالهای 1391 تا 1395 در ایران فعالیت داشته اند. که از تعداد 495 شرکت حاضر،تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیریت درآمد با میزان خوانایی گزارشهای مالی شرکتها رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگر بین مدیریت درآمد، شاخص فوگ و شاخص طول سند رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
مدیریت درآمد ،گزارشگری سالانه، شرکت های پذیرفته شده در بورس،بازار سرمایه ایران